Животът на Инна Пелева

Коя я Инна Пелева ?


Инна Иванова Пелева е родена в град Асенвград вПловдивска област на 26 декември 1964 година. През 1987 година завършва успешноСофийския университет „Кл. Охридски”, специализирайки „Българска филология”.През 1988 година надгражда образованието си и завършва Култура и литература наБългарското възраждане в СУ „Свети Климент Охридски”.

Авторката е кандидат на философските науки с дисертациятаси през 1999 година на тема „Преобразуване на възрожденски идейно-поетическистереотипи в лириката на Христо Ботев“ и „Текстът Алеко Константинов вбългарската култура“ през 2003 година. През 1989 година е асистент, през 2000година доцент и през 2005 година става професор в университета „ПаисийХилендарски” в град Пловдив. Лектор е по Българска литература от Освобождениетои до края на Първата световна война. Професор Инна Пелева се занимава основно смонографични изследвания върху творчеството на Йордан Радочков, Христо Ботев,Алеко Константинов и Иван Вазов, което я прави един от най-известнителитературни историци на нашето време.

Инна Иванова Пелева нарича своето помагало „Учебна книга”помощник за всеки ученик, защото там тя е поместила всичко важно, коетоучениците трябва да знаят, за да се справят успешно с матурите след 12 клас политература и български език , както и необходимия материал закандида-студентите. Според авторката в обществото има множество въпроси безясен отговор, а вместо да се изясняват тези проблеми, на пазара всеки денизлизат различни мними книжки, които би трябвало да са в помощ на ученика.

В учебната книга на Пелева се набляга на литературен алгоритъм, който щепомогне на всеки ученик да се подготви за предстоящите изпити. Част отучениците имат слухова памет, като това им дава възможността да запаметяватматериала още в училище, другите пък са по-скоро с творческо мислене, като затях е по-лесно да се научат да интерпретират литературните произведения,давайки ясни и конкретни аргументи. Именно затова авторката напомня, че начина на провежданена изпитите е известен и е важно всички правила на аргументативния текст да бъдат спазени от учениците. Според неядумата като „методика” не е мръсна и точно затова, когато даден автор сезанимава с писане на учебници е важно да се съобрази изцяло с учениците. ИннаПелева споделя също така, че сложността на писането на текстове, които сафокусирани върху част от литературното произведение или върху цялостнототворчество на автора е една й съща.

Ако един ученик има добра теоретична подготовка, тогаватой ще може да се справи с писането на текстове и по двата начина. Важно е дасе има предвид и свободата на словото, а именно трябва да се дава възможносттана всеки ученик сам да интерпретира литературните произведения, като разбира сепосочена точни аргументи защо е на това мнение. Трябва децата да се научат да мисляттворчески и е време да се излезе извън общо приетите рамки да се интерпретирададен текст само по един начин. 

Запиши се по Email за Pozitiven.com

Въведете своя Email за да получавате най-позитивните истории:

Delivered by FeedBurner